رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

4 خرداد 1395
زارعیان جهرمی سرپرست دفتر حقوقی و حمایت از تولید سازمان بازرسی کشور شد

زارعیان جهرمی سرپرست دفتر حقوقی و حمایت از تولید سازمان بازرسی کشور شد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، طی حکمی زارعیان جهرمی را به عنوان سرپرست دفتر حقوقی این سازمان منصوب کرد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، عبدالعلی زارعیان جهرمی را به عنوان سرپرست دفتر حقوقی و حمایت از تولید منصوب کرد.

قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی حکمی عبدالعلی زارعیان جهرمی را به سمت سرپرست دفتر حقوقی و حمایت از تولید و سرمایه گذاری منصوب کرد.

 

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان