اصول حاکم بر رسیدگی کمیسیون های قانون شهرداری با تکیه بر کمیسیون ماده 100
13 مرداد 1398

اصول حاکم بر رسیدگی کمیسیون های قانون شهرداری با تکیه بر کمیسیون ماده 100

انتشارات جنگل منتشر کرد 

 

داتیکان: انتشارات جنگل کتاب اصول حاکم بر رسیدگی کمیسیون های قانون شهرداری با تکیه بر کمیسیون ماده 100را به قلم امید محمدی   منتشر کرد

 درباره  کتاب:

در این نوشتار به اصولی از آیین دادرسی عادلانه حاکم بر رسیدگی کمیسیون های قانون شهرداری از جمله کمیسیون ماده 100، کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99، کمیسیون ماده 77 و کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری

تالیف: امید محمدی

اصل مستند و مستدل بودن آرای کمیسیون های شهرداری

اصل اعتبار امر قضاوت شده

اصل تناظر یا اصل تقابلی بودن دادرسی

اصل تجدید نظر خواهی و رسیدگی دو مرحله ای

اصل استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی

 تلفن سفارش:

  • منبع : http://www.datikan.com/news