شرایط و نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

26 بهمن 1394

شرایط و نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

به گزارش کانون وکلای مرکز: بیست و نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز روز 13 اسفند ماه برگزار خواهد شد.

بیست و نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز  روز پنجشنبه مورخ 94/12/13 از ساعت 8 الی 20 در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار خواهد شد.                                                   

وکلای محترمی که پروانه وکالت آنان برای اشتغال به وکالت در استان های عضو کانون وکلای مرکز صادرگردیده است می توانند به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره  در روز ذکر شده به کانون وکلای دادگستری مرکز، واقع در تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان زاگرس، شماره 3، طبقه همکف، مراجعه کنند.

هیأت نظارت بر انتخابات بیست و نهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، شرایط انتخاب کنندگان و شرایط عمومی انتخابات را بدین ترتیب عنوان کرده است:

شرایط انتخاب کنندگان

1- وکلای پایه یکم ، دوم وسوم دادگستری که محکومیت انتظامی درجه 4به بالا نداشته باشند .

2- در حال تعلیق از وکالت نباشند .

3- پروانه خود راتمدید کرده باشند .

شرایط عمومی انتخابات

1-  اخذ رأی جمعی ومخفی انجام می گیرد ورأی دهنده باید رأی خود را روی اوراقی که به مهر هیأت نظارت رسیده است بنویسد .

2- رأی دهنده پس از ارائه پروانه وکالت رأی خود را به صندوق آراء می اندازد ودر لیست اسامی واجدین شرایط انتخاب کنندگان مقابل نام خود را امضا می نماید وپروانه به مهر انتخابات ممهور خواهد شد .

3- حق رأی کسانی که تا پایان جلسه برای رأی دادن حاضر نشوند ،ساقط خواهد شد .

4- آرائی که دارای نشان یا امضا باشد باطل است واسامی مکرر حساب نمی شود واسامی زائد بر عده که باید انتخاب شوند قرائت نخواهد شد .

5- از واجدین شرایط انتخاب شدن ، کسانی که دارای آرای بیشتر هستند عضو اصلی وکسانی که بعد از اعضای اصلی بیش از سایرین دارای رأی می باشند ،عضو علی البدل هستند .

6- اگر روز اخذ رأی تعطیل گردید روز پس از آن بدون نیاز به دعوت مجدد در همان مکان وزمان معین اخذ رأی به عمل خواهد آمد .

7- در زمان ومکان اخذ رأی هرگونه تبلیغ مبنی بر موافقت یا مخالفت با داوطلبان عضویت هیأت مدیره به کلی ممنوع می باشد .

8- پس از انقضای مدت رأی گیری ،اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آن  می شود والا هیأت نظارت صندوق را لاک ومهر کردهو روز بعد شروع به استخراج می نماید وبه هر ورقه که قرائت شد مهر قرائت شده زده وضبط خواهد شد .

9- اسامی واجدین شرایط عضویت هیأت مدیره که صلاحیت آنان از طرف دادگاه انتظامی قضات تایید واعلام شده است در محل اخذ رأی آگهی خواهد شد .

 

  • منبع : http://icbar.ir/
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32