همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

16 شهریور 1398
نظام حقوقی حاکم بر سرقت علمی

نظام حقوقی حاکم بر سرقت علمی

دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می نماید .

دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ( نظام حقوقي حاكم بر سرقت علمي) بر گزار می نماید .

دانشجو:
فاطمه صالحي

استاد راهنما:
سرکار خانم دکتر شاکری
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر حبیبا
استاد داور:
جناب آقای دکتر محسني
زمان: يكشنبه ساعت١٣ ٩٨/٠٦/١٧
مكان: دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دفتر گروه حقوق خصوصي

  • منبع : http://www.datikan.com/news

اخبار مرتبط