نسخه الکترونیکی  مجله مطالعات حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه  شیراز منتشر کردمجله
27 شهریور 1398

نسخه الکترونیکی مجله مطالعات حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز منتشر کردمجله

مجله علمی پژوهشی مطاعات حقوقی دانشگاه شیراز

داتیکان :    مجله علمی پژوهشی مطاعات حقوقی( انتشار نسخه الکترونیکی شماره تابستان۹۸  مجله مطالعات حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی ) دانشگاه  شیراز منتشر کرد. 

 

 

لینک سایت جهت دسترسی راحت تر به مجله

http://jls.shirazu.ac.ir/

  • منبع : http://www.datikan.com/news