اولین همایش ملی در حوزه مطالعات بین رشته ای حقوق روانشناسی و معماری حق بر سلامت روان ؛ شهر و شهروندی
2 مهر 1398

اولین همایش ملی در حوزه مطالعات بین رشته ای حقوق روانشناسی و معماری حق بر سلامت روان ؛ شهر و شهروندی

معاونت پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی برگزار می نماید . 

 فراخوان مقاله

 داتیکان : معاونت پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی اولین همایش ملی در حوزه مطالعات بین رشته ای حقوق روانشناسی و معماری حق بر سلامت روان ؛ شهر و شهروندی  برگزار می نماید .

 

محور های همایش :

*حقوق روانشناسی

1 )حق بر سلامت و روان و مداخلات روانپزشکی – روانشناختی

2 )حق بر سلامت روان در نظام حقوقی ایران

3 )حق بر سلامت روان از منظر اسناد بین المللی و مطالعات تطبیقی

4 )دادگاه سلامت و روان و فرا یند دادرسی در خصوص احکام بهداشت روان

5 )حق بر سلامت گروه های خاص ، کودکان ، نوجوانان ، سالمندان

6 )حق بر سلامت و روان و مساله جنسیت

7 )حق بر سلامت روان و حقوق کیفری

8 )نقش بیمه ها در تامین حق بر سلامت روان

9 )حق بر سلامت روان و رسانه های جمعی

10 حق بر سلامت و روان و سیاست گذاری های فرهنگی

 *شهر سازی / معماری و روانشناسی

1) اقدامات شهری و سلامت روان شهروندان

2) محیط طبیعی شهر و سلامت روان شهروندان

3) محیط اجتماعی شهر ، محله و سلامت روان شهروندان

4) محیط کالبدی ، گونه های معماری، عرصه همگانی و سلامت روان شهروندان

5) آلودگی های محیطی و سلامت روان شهروندان

6) شهر و سلامت روان شهروندان خاص : کودکان ، سالمندان ، زنان و ......

 v )   مقالات برگزیده

در کتاب همایش چاپ خواهد شد .

    مهلت ارسال چکیده مبسوط : 15 ابان 1398

    مهلت ارسال کامل مقاله 15 بهمن 1398

 

زمان برگزاری : 27 آذر ماه 1398

ساعت : 8 الی 17

مکان : تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دبیر خانه همایش : معاونت پزوهشی دانشگاه حقوق دانشگاه بهشتی

  • منبع : http://www.datikan.com/news