همایش بازخوانی میراث‌دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی در حقوق اساسی
7 مهر 1398

همایش بازخوانی میراث‌دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی در حقوق اساسی

دانشگاه حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار می نماید . 

 داتیکان : دانشگاه حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران  همایش بازخوانی میراث‌دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی در حقوق اساسی برگزار می نماید . 

 

محورهای همایش:

 

*رویکرد قاضی به حقوق اساسی

 

*رویکرد قاضی به سنت های ایرانی

 

* مكاتب الهام بخش قاضی

 

* ترجمه های قاضی در حقوق اساسی و علوم سیاسی

 

*خاطرات، اشعار وسروده های مرتبط با دیدگاه ها و اندیشه ها

استادان و شاگردان

مقالات الزاما باید درباره وجوهی از اندیشه ها و آثار دکتر قاضی باشد

مقالات ارائه شده در قالب مقالات علمی پژوهشی . بارعایت شرایط مجله تحقیقات حقوقی ، باشد و پیش تر درجایی منتشر نشده باشد .

مجموعه مقالات در کتابی با عنوان بازخوانی آثار و اندیشه های دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی منتشر خواهد شد .

 

مهلت ارسال چکیده: تا۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

 

مهلت ارسال مقالات: تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

 

تاریخ برگزاری همایش اردیبهشت۱۳۹۹

 

رایانامه برای ارسال چکیده ها و مقالات

ghazi.memorial@Gmail.com

  • منبع : http://www.datikan.com/news