دادرسی های فوری ؛ دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (جلد اول و دوم )
10 مهر 1398

دادرسی های فوری ؛ دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (جلد اول و دوم )

انتشارات دادگستر  منتشر کرد . 

داتیکان دادرسی های فوری ؛ دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (جلد اول و دوم ) را به قلم دکتر  سید عباس موسوی  انتشارات دادگستر منتشر کرد.

     

 

انتشارات دادگستر

چاپ: اول  1398

قیمت : 80000 تومان

نشانی سایت : http://www.dadgostarpub.ir

www.dadgostarpub.ir

  • منبع : www.dadgostarpub.ir