قانون توزیع عادلانه آب در آیینه حقوق آب (جلد اول)
14 مهر 1398

قانون توزیع عادلانه آب در آیینه حقوق آب (جلد اول)

انتشارات دادگستر  منتشر کرد 

 

 

داتیکان قانون توزیع عادلانه آب در آیینه حقوق آب (جلد اول) را به قلم دکتر حمید رشیدی انتشارات دادگستر منتشر کرد.

 

 چکیده :

در طی شصت سال گذشته، این نخستین کتابی است که به زبان فارسی منشاء، فلسفه، منابع و قواعد «حق ها/ rights» و «حقوق آب / water law » را در نظام حقوقی ایران با پژوهشی ژرف و بسیط و با شناخت جامع از سوابق تاریخی فقه و حقوق و ادوار قانونگذاری آب از ابتدای آن مورد بررسی و مطالعه قرار داده و تحولات قانونگذاری را چون آیینهای پیش روی خواننده گذاشته است. سپس با نظام حقوقی کنونی مقابله نموده و چهره واقعی حقوق آب را در دو مفهوم «حقها / rights» و «حقوق/ water law» برای برقراری عدالت اجتماعی و حفظ حقهای حقابهداران، پایین دستها، مسائل حکمرانی خوب آب، مسئولیت مدنی دولت، اقتصاد آب، نظام تقسیم و توزیع آب، مقررات کیفری و دهها مسائل دیگر ترسیم کرده است. افزون بر آن، نویسنده به مسائل آبهای مرزی و مشترک و معاهدات بینالمللی و منطقهای نیز پرداخته و باید اذعان کرد که حمید رشیدی، نخستین کسی است که با درک واقعی بحران آب که ناشی از؛ بحران محیطزیست طبیعی جلوة بیرونی بحرانی در روان مردان و زنانی نهفته است، که چون از «آسمان» به خاطر «زمین» روی تافتهاند؛ تحت عنوان توسعه در آستانة تخریب زمین قرار گرفتهاند، بخوبی ترسیم نموده و به مسائل کلیدی جهت حل و مسائل آن پرداخته است. بطوری که هم اکنون مورد توجه دانشگاهیان برای تدریس «حقوق آب» قرار گرفته است.

انتشارات دادگستر

نوبت و سال چاپ چهارم 1398

قیمت : 75000 تومان

نشانی سایت http://www.dadgostarpub.ir

  • منبع : www.dadgostarpub.ir