حرف ناحق حرف ناحق

4 آبان 1398
محکمه حیوانات (2)

محکمه حیوانات (2)

پاییز سال 1457 میلادی اهالی روستای ساوینی در فرانسه یک خوک ماده و شش توله خوک را در حال خوردن یک پسر پنج ساله مشاهده کردند.

محسن کاظم‌پور

داتیکان
: پاییز سال 1457 میلادی اهالی روستای ساوینی در فرانسه یک خوک ماده و شش توله خوک را در حال خوردن یک پسر پنج ساله مشاهده کردند. اگر امروز چنین اتفاقی بیفتد حیوانات قاتل فورا کشته می‌شوند اما در آن زمان حیوانات محاکمه می‌شدند.

خوک مادر بازداشت شد اما توله خوکها با قرار وثیقه آزاد ماندند و به مالکشان تحویل داده شدند. دادگاه خوک مادر روز دوم ژانویه برگزار شد. این دادگاه یک دادگاه نمایشی نبود. یک قاضی، دو دادستان، یک وکیل مدافع و هشت شاهد در دادگاه حضور داشتند. اتهام خوک مادر ثابت شد. با توجه به شهادت گواهان هیچ تردیدی وجود نداشت که او قاتل کودک بوده است. در نتیجه قاضی خوک خطاکار را به جرم قتل عمد به مجازات به دار آویخته شدن از درخت با پای عقب محکوم کرد.

اما مدارک برای اثبات جرم بچه خوکها کافی نبود. بچه خوکها را با بدن به خون آغشته مشاهده کرده بودند اما کسی آنها را در حال انجام عمل قتل ندیده بود. دادستان در کیفرخواست برای بچه خوکها درخواست مجازات برای معاونت در قتل کرده بود اما قاضی بچه خوکها را با توجه به کافی نبودن مدارک و همینطور به دلیل داشتن مادر بد و آموزش نامناسب تبرئه کرد.

دادگاه خوکهای ساوینی از آن جهت جالب توجه است که متن کامل آرای دادگاه در آن زمان مکتوب شده و به دست ما رسیده است.

منبع:

Evans, E. P, The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals. P 153-154

  • منبع : www.datikan.com