تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

18 آبان 1398
درخواست تامین دعوای واهی

درخواست تامین دعوای واهی

اگر دعوایی علیه شما مطرح گردید که مستند به اسناد تجاری و یا سند رسمی نباشد شما میتوانید برای هزینه هایی که ممکن است در جریان دادرسی متحمل شوید از دادگاه تقاضای تامین دعوای واهی نمایید.  

داتیکان: برای شروع فرآیند دادرسی در دعاوی حقوقی، خواهان میبایست دادخواست خود را به مراجع صالح قضایی تقدیم کند

همانطور که پیشتر در مقاله چگونه دادخواست بنویسیم بیان شد، یکی از مندرجات اصلی دادخواست ادله ای میباشد که خواهان با استناد به آن ها مدعی حقی برای خود است. مطابق با اصل یک صدوسی و چهارم قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. از طرفی نیز ممکن است اطلاق این اصل باعث شود طرح دعاوی واهی و ایذایی اشخاص علیه یکدیگر افزایش یابد. برای جلوگیری از طرح اینگونه دعاوی قانونگذار در ماده 109  قانون آیین دادرسی مدنی سازوکاری را پیش‌بینی کرده است. به موجب این ماده در کلیه دعاوی مدنی خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید. البته قانونگذار در ماده 110 همان قانون استثناعاتی بر اطلاق ماده 109 وارد کرده است. بدین صورت که اگر دعوای خواهان مستند به چک، سفته، برات و همچنین اسناد رسمی باشد، خوانده نمی‌تواند از خواهان تقاضای سپردن تامین نماید. بنابراین اگر دعوایی علیه شما مطرح گردید که مستند به اسناد تجاری و یا سند رسمی نباشد شما میتوانید برای هزینه هایی که ممکن است در جریان دادرسی متحمل شوید از دادگاه تقاضای تامین دعوای واهی نمایید.

 

  • منبع : http://www.datikan.com