فرهنگ و حقوق ممتاز «همراه با لغات و اصطلاحات مرتبط با واژه های حقوقی »
6 آذر 1398

فرهنگ و حقوق ممتاز «همراه با لغات و اصطلاحات مرتبط با واژه های حقوقی »

انتشارات دادگستر منتشرکرد .

 

داتیکان : فرهنگ و حقوق ممتاز «همراه با لغات و اصطلاحات مرتبط با واژه های حقوقی » را به قلم دکتر عباس نظیفی و توران کرمی انتشارات دادگستر منتشر کرد. 

 

چکیده :

اﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﻐﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ، از ﻟﻐﺎت ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ واژهﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻧﻴﺰ اﻓﻌﺎل، اﺳﻤﺎء، ﻗﻴﻮد و ﺻﻔﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ به ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه است .واژهﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ و اﻳﻦ ادﻋﺎ را ﻧﻤﻲشود ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ که تمام واژه های حقوقی ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و رﺷﺪ رواﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﻳﻚ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻤﻊ ﮔﺮدد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در ﻃﻮل دوازده ﺳﺎل ﻣﻤﺎرﺳﺖ، اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺘﺒﻊ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي داﻧﺶﭘﮋوﻫﺎن آﺳﺎن گردد . اﻣﺘﻴﺎز دﻳﮕﺮ این ﻓﺮﻫﻨﮓ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﻛﻠﻤﺎت در ﻛﻨﺎرﺷﺎن آﻣﺪه و ﻣﻌﺎﻧﻲ واژه های ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺰ در ذﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﺗﺮﺟﻤﻪ به راحتی مورد استفاده قرار گیرند. ﺿﻤﻨﺎ در آﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻓﻌﺎل ﺑﻲ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ ذﻛﺮ ﺷﺪه است .

 

 نوبت سال و چاپ : اول  1398

قیمت 110.000 ریال

تعدادصفحات :976

نشانی سایت : http://www.dadgostarpub.ir/

 

*برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

  • منبع : www.dadgostarpub.ir