فرهنگ و حقوق ممتاز «همراه با لغات و اصطلاحات مرتبط با واژه های حقوقی »
6 آذر 1398

فرهنگ و حقوق ممتاز «همراه با لغات و اصطلاحات مرتبط با واژه های حقوقی »

انتشارات دادگستر منتشرکرد .  

داتیکان : فرهنگ و حقوق ممتاز «همراه با لغات و اصطلاحات مرتبط با واژه های حقوقی » را به قلم دکتر عباس نظیفی و توران کرمی انتشارات دادگستر منتشر کرد. 

 

چکیده :

اﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﻐﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ، از ﻟﻐﺎت ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ واژهﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻧﻴﺰ اﻓﻌﺎل، اﺳﻤﺎء، ﻗﻴﻮد و ﺻﻔﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ به ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه است .واژهﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ و اﻳﻦ ادﻋﺎ را ﻧﻤﻲشود ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ که تمام واژه های حقوقی ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و رﺷﺪ رواﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﻳﻚ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻤﻊ ﮔﺮدد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در ﻃﻮل دوازده ﺳﺎل ﻣﻤﺎرﺳﺖ، اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺘﺒﻊ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي داﻧﺶﭘﮋوﻫﺎن آﺳﺎن گردد . اﻣﺘﻴﺎز دﻳﮕﺮ این ﻓﺮﻫﻨﮓ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﻛﻠﻤﺎت در ﻛﻨﺎرﺷﺎن آﻣﺪه و ﻣﻌﺎﻧﻲ واژه های ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺰ در ذﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﺗﺮﺟﻤﻪ به راحتی مورد استفاده قرار گیرند. ﺿﻤﻨﺎ در آﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻓﻌﺎل ﺑﻲ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ ذﻛﺮ ﺷﺪه است .

 

 نوبت سال و چاپ : اول  1398

قیمت 110.000 ریال

تعدادصفحات :976

نشانی سایت : http://www.dadgostarpub.ir/

 

*برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

  • منبع : www.dadgostarpub.ir

اخبار مرتبط

Borderland Battles

22 مرداد 1399
Borderland Battles

ایده ای در باب حقوق بین الملل بشر

22 مرداد 1399
ایده ای در باب حقوق بین الملل بشر

انتصاب اعضای شوراهای حقوقی صداوسیما

22 مرداد 1399
انتصاب اعضای شوراهای حقوقی صداوسیما

استخدام 22 مرداد 1399

22 مرداد 1399
استخدام 22 مرداد 1399

A History of Intellectual Property in50 Objects

21 مرداد 1399
A History of Intellectual Property in50 Objects

مقتضای قراردادها

21 مرداد 1399
مقتضای قراردادها

اولین جلسه دادگاه یک کارآموز وکالت را ببینید + ویدیو

21 مرداد 1399
اولین جلسه دادگاه یک کارآموز وکالت را ببینید + ویدیو

نقش هیات منصفه در دعاوی کیفری را ببنید (فیلم 12 مرد خشمگین) + ویدیو

21 مرداد 1399
نقش هیات منصفه در دعاوی کیفری را ببنید (فیلم 12 مرد خشمگین)  + ویدیو

استخدام 21 مرداد 1399

21 مرداد 1399
استخدام 21 مرداد 1399

تعیین تکلیف ۳ اساسنامه دولتی در جلسه شورای نگهبان

20 مرداد 1399
تعیین تکلیف ۳ اساسنامه دولتی در جلسه شورای نگهبان

عدالت و انصاف در آیینه آرای قضایی

20 مرداد 1399
عدالت و انصاف در آیینه آرای قضایی

نگرشی آزمونی به حقوق جزای عمومی

20 مرداد 1399
نگرشی آزمونی به حقوق جزای عمومی

حجتی: با کمبود کارشناسان حقوقی زبده و حرفه‌ای در امور بین المللی مواجهیم

20 مرداد 1399
حجتی: با کمبود کارشناسان حقوقی زبده و حرفه‌ای در امور بین المللی مواجهیم

حجتی: با کمبود کارشناسان حقوقی زبده و حرفه‌ای در امور بین المللی مواجهیم

20 مرداد 1399
حجتی: با کمبود کارشناسان حقوقی زبده و حرفه‌ای در امور بین المللی مواجهیم

The Law and Legitimacy of Imposed Constitutions

20 مرداد 1399
The Law and Legitimacy of Imposed Constitutions

نقض استقلال مجلس با حضور نهادهای دیگر در هیات نظارت

20 مرداد 1399
نقض استقلال مجلس با حضور نهادهای دیگر در هیات نظارت

کاربرد هوش مصنوعی در خدمات حقوقی آنلاین

20 مرداد 1399
کاربرد هوش مصنوعی در خدمات حقوقی آنلاین

استخدام 20 مرداد 1399

20 مرداد 1399
استخدام 20 مرداد 1399

Sexual Crime and the Experience of Imprisonment

15 مرداد 1399
Sexual Crime and the Experience of Imprisonment

A Life of Crime My Career in Forensic Science

15 مرداد 1399
A Life of Crime My Career in Forensic Science