جسارتهایی در جرم شناسی
6 آذر 1398

جسارتهایی در جرم شناسی

انتشارات دادگستر منتشرکرد .  

داتیکان : جسارتهایی در جرم شناسی  را به قلم دکتر غلامرضا محمد نسل انتشارات دادگستر منتشر کرد. 

 

چکیده :

واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﻈﺮي ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ و ﻛﺎرآﻣﺪي ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮي در ﻫﺮ ﻛﺸﻮري در ﮔﺮو اﻧﺠﺎم تحقیقات ﺟﺮمﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و بهره ﺑﺮداري از آن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن های وابسته به آن اﺳﺖ. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﻢ درس روش ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﻮﻳﺴﻲ به ﻋﻨﻮان ﻳﻚ درس ﻣﻬﺎرﺗﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻛﺘﺮي رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲﺷﻮد . ﻓﺼﻞ اول ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻓﺼﻞ دوم ﻧﻴﺰ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺟﺮاﺋﻢ را در بر گرفته اﺳﺖ. ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺳﺎﻣﺎن یافته اﻧﺪ ﻛﻪ ﻃﻴﻒ متنوع ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻠﻲ دارﻧﺪ.

 

 نوبت سال و چاپ : اول  1398

قیمت 30.000 ریال

تعدادصفحات :292

نشانی سایت : http://www.dadgostarpub.ir/

 

*برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

  • منبع : www.dadgostarpub.ir