جسارتهایی در جرم شناسی
6 آذر 1398

جسارتهایی در جرم شناسی

انتشارات دادگستر منتشرکرد .  

داتیکان : جسارتهایی در جرم شناسی  را به قلم دکتر غلامرضا محمد نسل انتشارات دادگستر منتشر کرد. 

 

چکیده :

واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﻈﺮي ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ و ﻛﺎرآﻣﺪي ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮي در ﻫﺮ ﻛﺸﻮري در ﮔﺮو اﻧﺠﺎم تحقیقات ﺟﺮمﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و بهره ﺑﺮداري از آن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن های وابسته به آن اﺳﺖ. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﻢ درس روش ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﻮﻳﺴﻲ به ﻋﻨﻮان ﻳﻚ درس ﻣﻬﺎرﺗﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻛﺘﺮي رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲﺷﻮد . ﻓﺼﻞ اول ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻓﺼﻞ دوم ﻧﻴﺰ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺟﺮاﺋﻢ را در بر گرفته اﺳﺖ. ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺳﺎﻣﺎن یافته اﻧﺪ ﻛﻪ ﻃﻴﻒ متنوع ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻠﻲ دارﻧﺪ.

 

 نوبت سال و چاپ : اول  1398

قیمت 30.000 ریال

تعدادصفحات :292

نشانی سایت : http://www.dadgostarpub.ir/

 

*برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

  • منبع : www.dadgostarpub.ir

اخبار مرتبط

A Life of Crime My Career in Forensic Science

15 مرداد 1399
A Life of Crime My Career in Forensic Science

استخدام 14 مرداد 1399

14 مرداد 1399
استخدام 14 مرداد 1399

استخدام 13 مرداد 1399

13 مرداد 1399
استخدام 13 مرداد 1399

جرم شناسی تغییر اقلیم

4 مرداد 1399
جرم شناسی تغییر اقلیم

Shadows of Doubt 

28 تیر 1399
Shadows of Doubt 

زمان برگزاری آزمون‌های ارشد و دکتری اعلام شد

23 تیر 1399
زمان برگزاری آزمون‌های ارشد و دکتری اعلام شد

زمان برگزاری آزمون‌های ارشد و دکتری تغییر کرد

23 تیر 1399
زمان برگزاری آزمون‌های ارشد و دکتری تغییر کرد

Money, Social Ontology and Law

15 تیر 1399
Money, Social Ontology and Law

مجموعه قوانین و مقررات زمین شهری

10 تیر 1399
مجموعه قوانین و مقررات زمین شهری

کیفرشناسی بایسته های زندان و مجازات

3 تیر 1399
کیفرشناسی بایسته های زندان و مجازات

Children and Crime in India

2 تیر 1399
Children and Crime in India

The Myth of the ‘Crime Decline’

1 تیر 1399
The Myth of the ‘Crime Decline’

Decolonising Criminology

19 خرداد 1399
Decolonising Criminology

روانشناسی قضایی

27 اردیبهشت 1399
روانشناسی قضایی

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور

27 اردیبهشت 1399
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور

نشست بیست و نهم « آسیب‌شناسی تأثیر کووید ۱۹ بر حقوق کودکان و راهکارهای حمایتی»

27 اردیبهشت 1399
 نشست بیست و نهم « آسیب‌شناسی تأثیر کووید ۱۹ بر حقوق کودکان و راهکارهای حمایتی»

آزمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری شهریورماه برگزار می‌شود

24 اردیبهشت 1399
آزمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری شهریورماه برگزار می‌شود

زمان ثبت نام آزمون کارشناسی رسمی ۹۸ تمدید شد

23 اردیبهشت 1399
زمان ثبت نام آزمون کارشناسی رسمی ۹۸ تمدید شد

مهلت مجدد ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

22 اردیبهشت 1399
مهلت مجدد ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

روانشناسی رفتار مجرمانه

21 اردیبهشت 1399
روانشناسی رفتار مجرمانه