6 آذر 1398

حقوق بارداری و زایمان ایمن در ایران و حقوق بین الملل

حقوق بارداری و زایمان ایمن در ایران و حقوق بین الملل  انتشارات دادگستر منتشرکرد .  

داتیکان : حقوق بارداری و زایمان ایمن در ایران و حقوق بین الملل  را به قلم دکتر مریم عبیدی نیا انتشارات دادگستر منتشر کرد. 

 

 چکیده :

ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران در دوران ﺧﺎص ﺑﺎرداري و زاﻳﻤﺎن از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺣﻮزه ﺣﻘﻮقی بین اﻟﻤﻠﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻠﻘﻲ می ﺷﻮد؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر آن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ، ﺳﻼﻣﺖ و آﻳﻨﺪه ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ او، ﺑﺎ بیﻣﻬﺮيﻫﺎي ﻓﺮاوان از سوی دوﻟﺖ ها ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺳﻨﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي ﺟﻬﺎﻧﻲ و منطقه اي ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﺳﻼﻣﺖ، زﻧﺎن را ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از گروه های آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ؛ ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اوﻟﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﭘﻴﺪا میﻛﻨﺪ .از این رو، رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﻲ ﻛﺘﺎب ﭘﻴﺶ رو ﻛﻨﻜﺎش ساز و ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع مادران و ﺗﺄﻣﻴﻦﺣﻖ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ آﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري و اﺟﺮا، ریشهﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮاﻧﻊ و ﺧﻸﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮده اﺳﺖ.

 

 نوبت سال و چاپ : اول  1398

قیمت 35.000 تومان

تعدادصفحات :296

نشانی سایت : http://www.dadgostarpub.ir/

 

*برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

  • منبع : www.dadgostarpub.ir

اخبار مرتبط

Sexual Crime and the Experience of Imprisonment

15 مرداد 1399
Sexual Crime and the Experience of Imprisonment

A Life of Crime My Career in Forensic Science

15 مرداد 1399
A Life of Crime My Career in Forensic Science

تکیه بر کرامت انسانی وجه تمایز حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی است

15 مرداد 1399
تکیه بر کرامت انسانی وجه تمایز حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی است

استخدام 15 مرداد 1399

15 مرداد 1399
استخدام 15 مرداد 1399

Technology-Enhanced Methods of Money Laundering

14 مرداد 1399
Technology-Enhanced Methods of Money Laundering

کیفر زدایی در ایران «نظریه ورویه»

14 مرداد 1399
کیفر زدایی در ایران «نظریه ورویه»

دعوت از مراکز علمی و تحقیقاتی برای کمک به حل مشکلات سازمان پزشکی قانونی کشور

14 مرداد 1399
دعوت از مراکز علمی و تحقیقاتی برای کمک به حل مشکلات سازمان پزشکی قانونی کشور

Green Criminology and Green Theories of Justice 

14 مرداد 1399
Green Criminology and Green Theories of Justice 

لیست ۱۴۰۸ واردکننده بدهکار به وزیر دادگستری اعلام شد

14 مرداد 1399
لیست ۱۴۰۸ واردکننده بدهکار به وزیر دادگستری اعلام شد

استخدام 14 مرداد 1399

14 مرداد 1399
استخدام 14 مرداد 1399

هدایا روز حقوق بشر اسلامی به مدافعان سلامت اهدا می‌شود

13 مرداد 1399
هدایا روز حقوق بشر اسلامی به مدافعان سلامت اهدا می‌شود

به سختی می‌توان گفت دولت در قبال ابتلای داوطلبان به کرونا، مسئولیت کیفری دارد/ تعویق کنکور برای دانشجویان و دانشگاه تبعات دارد

13 مرداد 1399
به سختی می‌توان گفت دولت در قبال ابتلای داوطلبان به کرونا، مسئولیت کیفری دارد/ تعویق کنکور برای دانشجویان و دانشگاه تبعات دارد

استخدام 13 مرداد 1399

13 مرداد 1399
استخدام 13 مرداد 1399

?Do Exclusionary Rules Ensure a Fair Trial

12 مرداد 1399
?Do Exclusionary Rules Ensure a Fair Trial

نشست با موضوع:« آیین در پرتو اصول؛ نگاهی نقادانه به جایگاه اصول دادرسی در حقوق ایران»

12 مرداد 1399
نشست با موضوع:« آیین در پرتو اصول؛ نگاهی نقادانه به جایگاه اصول دادرسی در حقوق ایران»

استخدام 12  مرداد 1399

12 مرداد 1399
استخدام 12  مرداد 1399

عدالت و انصاف در آیینه آرای قضایی

11 مرداد 1399
عدالت و انصاف در آیینه آرای قضایی

نشست مجازی «مشروطه‌ی ایرانی؛ مفهوم، مبانی و چالش‌ها»

11 مرداد 1399
نشست مجازی «مشروطه‌ی ایرانی؛ مفهوم، مبانی و چالش‌ها»

رفع تصرف ۹۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی

11 مرداد 1399
رفع تصرف ۹۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی

مالیات بر منازل خالی، نقض حقوق مالکانه افراد است

11 مرداد 1399
مالیات بر منازل خالی، نقض حقوق مالکانه افراد است