دادرسی های فوری و رسیدگی های خارج از نوبت
6 آذر 1398

دادرسی های فوری و رسیدگی های خارج از نوبت

انتشارات دادگستر منتشرکرد .

 

دادرسی های فوری و رسیدگی های خارج از نوبت    

داتیکان : دادرسی های فوری  را به قلم دکترحمید رضا پرتو و یحیی جلیلوند   انتشارات دادگستر منتشر کرد.

 

 چکیده :

اﻫﻤﻴﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺎره اي از رواﺑﻂ اﻗﺘـﺼﺎدي، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ و ...ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻘﻨﻦ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ دادرﺳﻲ ﻓـﻮري و ﻳـﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴـﻒ ﺷـﻮد . ﻟﻴﻜﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ، ﺗﻨـﻮع و ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ اﻳـﻦ ﻣـﻮارد در ﻣﻘـﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﺸﻮر و ﻋﺎﻣﻪ ﻣـﺮدم ﺑـﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﻛﺮده اﺳﺖ . در اﻳﻦ اﺛﺮ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣـﻮارد دادرﺳـﻲ ﻓـﻮري و رﺳــﻴﺪﮔﻲ ﻫــﺎي ﺧــﺎرج از ﻧﻮﺑــﺖ در ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠــﻒ،ﺟﻤــﻊ آوري، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ در ﻫﺮ ﻣﻮرد، در ﺣﺪ ﺿﺮورت ﺗﻔـﺴﻴﺮ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮد. اﻣﻴﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

 

نوبت سال و چاپ : اول   1398

تعدادصفحات :306

قیمت 40.000 تومان

نشانی سایت : http://www.dadgostarpub.ir/

 

*برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

  • منبع : www.dadgostarpub.ir