6 آذر 1398

دادرسی های فوری و رسیدگی های خارج از نوبت

دادرسی های فوری و رسیدگی های خارج از نوبت    انتشارات دادگستر منتشرکرد .  

دادرسی های فوری و رسیدگی های خارج از نوبت    

داتیکان : دادرسی های فوری  را به قلم دکترحمید رضا پرتو و یحیی جلیلوند   انتشارات دادگستر منتشر کرد.

 

 چکیده :

اﻫﻤﻴﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺎره اي از رواﺑﻂ اﻗﺘـﺼﺎدي، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ و ...ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻘﻨﻦ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ دادرﺳﻲ ﻓـﻮري و ﻳـﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴـﻒ ﺷـﻮد . ﻟﻴﻜﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ، ﺗﻨـﻮع و ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ اﻳـﻦ ﻣـﻮارد در ﻣﻘـﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﺸﻮر و ﻋﺎﻣﻪ ﻣـﺮدم ﺑـﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﻛﺮده اﺳﺖ . در اﻳﻦ اﺛﺮ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣـﻮارد دادرﺳـﻲ ﻓـﻮري و رﺳــﻴﺪﮔﻲ ﻫــﺎي ﺧــﺎرج از ﻧﻮﺑــﺖ در ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠــﻒ،ﺟﻤــﻊ آوري، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ در ﻫﺮ ﻣﻮرد، در ﺣﺪ ﺿﺮورت ﺗﻔـﺴﻴﺮ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮد. اﻣﻴﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

 

نوبت سال و چاپ : اول   1398

تعدادصفحات :306

قیمت 40.000 تومان

نشانی سایت : http://www.dadgostarpub.ir/

 

*برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

  • منبع : www.dadgostarpub.ir

اخبار مرتبط

کیفر زدایی در ایران «نظریه ورویه»

14 مرداد 1399
کیفر زدایی در ایران «نظریه ورویه»

برگزاری نخستین دادگاه الکترونیکی در استان خراسان شمالی 

13 مرداد 1399
برگزاری نخستین دادگاه الکترونیکی در استان خراسان شمالی 

کامران آقایی: با تعامل و جذب سرمایه‌های خارجی می‌توان به کشور رونق بخشید

13 مرداد 1399
کامران آقایی: با تعامل و جذب سرمایه‌های خارجی می‌توان به کشور رونق بخشید

?Do Exclusionary Rules Ensure a Fair Trial

12 مرداد 1399
?Do Exclusionary Rules Ensure a Fair Trial

برگزاری سیزدهمین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر

11 مرداد 1399
برگزاری سیزدهمین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر

قضاوت و میزان آن

8 مرداد 1399
قضاوت و میزان آن

راه‌اندازی ۱۰۰ اتاق دادرسی الکترونیکی در سطح کشور

7 مرداد 1399
راه‌اندازی ۱۰۰ اتاق دادرسی الکترونیکی در سطح کشور

نامه دادستان کل کشور به وزیر خارجه درخصوص تعرض جنگنده‌های آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران

5 مرداد 1399
نامه دادستان کل کشور به وزیر خارجه درخصوص تعرض جنگنده‌های آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران

تفاوت ماده 477 و 474 قانون آیین دادرسی کیفری/به بهانه پذیرش اعاده دادرسی سه محکوم حوادث آبان

1 مرداد 1399
تفاوت ماده 477 و 474 قانون آیین دادرسی کیفری/به بهانه پذیرش اعاده دادرسی سه محکوم حوادث آبان

چرا درخواست اعاده دادرسی ۳ اعدامی آبان ۹۸ توسط رئیس دیوان عالی پذیرفته شد؟ 

31 تیر 1399
چرا درخواست اعاده دادرسی ۳ اعدامی آبان ۹۸ توسط رئیس دیوان عالی پذیرفته شد؟ 

آیین دادرسی مدنی «دادرسی و وارسی»

25 تیر 1399
آیین دادرسی مدنی «دادرسی و وارسی»

سخنگوی وزارت خارجه: جسد "قاضی منصوری" به دادگاه ارجاع شد

23 تیر 1399
سخنگوی وزارت خارجه: جسد

سامانه نوبت دهی الکترونیکی اجرای احکام در کرمان اجرایی می‌شود

23 تیر 1399
سامانه نوبت دهی الکترونیکی اجرای احکام در کرمان اجرایی می‌شود

حقوق و تکالیف واخوانده در حقوق ایران

21 تیر 1399
حقوق و تکالیف واخوانده در حقوق ایران

رئیس قوه‌قضائیه در مورد پرونده‌های بررسی شده از سوی قاضی منصوری اجازه اعاده دادرسی صادر کند

21 تیر 1399
رئیس قوه‌قضائیه در مورد پرونده‌های بررسی شده از سوی قاضی منصوری اجازه اعاده دادرسی صادر کند

ایروانی: بدهی به سیستم بانکی افتخار است

16 تیر 1399
ایروانی: بدهی به سیستم بانکی افتخار است

بررسی آخرین تحولات مربوط به پرونده ترور سردار سلیمانی

10 تیر 1399
بررسی آخرین تحولات مربوط به پرونده ترور سردار سلیمانی

وکیل ایروانی: کیفرخواست مخدوش و غیرکارشناسی است

8 تیر 1399
وکیل ایروانی: کیفرخواست مخدوش و غیرکارشناسی است

پخش تلویزیونی جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

31 خرداد 1399
پخش تلویزیونی جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هیچ پرونده‌ای زیر میز نداریم

26 خرداد 1399
هیچ پرونده‌ای زیر میز نداریم