حقوق بین الملل عمومی
11 آذر 1398

حقوق بین الملل عمومی

انتشارات دادگستر  منتشر کرد. 

 

داتیکان :  حقوق بین الملل عمومی  را به قلم دکتر حمید الهویی نظری  انتشارات دادگستر منتشر کرد.

چکیده :

حقوق بین الملل در سال ها و دهه های اخیر مورد توجهی خاص قرار گرفته است. توجهی که به صورت مجموعه ای از کتاب ها، مقالات و سخنرانی ها و همآیش ها تجلی یافته است. اما با همه این ها، احساس یک خلاء نویسنده را بر آن داشت تا علیرغم وجود و وفور کتاب های بسیار با ارزشی با همین عنوان یعنی "حقوق بین الملل عمومی"، باز هم اقدام به تالیف کتابی در این زمینه نماید. خلاء مزبور همانا فقدان کتابی واحد مشتمل بر کلیه سر فصل های مقرر توسط طراحان درسی آموزش عالی بود. نیازی که این جانب در طی سال های تدریس خود، به خوبی با آن آشنا شده بودم. از آنجا که این سر فصل ها در کتاب های متعددی فراهم آمده است، دانشجویان برای گذراندن واحد های درس حقوق بین الملل عمومی در دوره کارشناسی ناگزیر از تهیه و مطالعه چند کتاب می باشند. امری که برای ایشان مستلزم عدم امکان تمرکز ذهنی بر یک کتاب مشخص و نیز صرف هزینه قابل توجه می باشد. اکنون پس از سال ها، توفیقی حاصل شد تا با نگارش کتابی هر چند مختصر اما دقیقا بر اساس سر فصل های مصوب توسط شورای عالی برنامه ریزی، در رفع این کمبود قدمی بردارم. لذا نوشتار حاضر صرفا کوششی جهت رفع نیاز فوق بوده، و امید است که بتواند رسالتش را به خوبی به انجام رسانده باشد. ضمنا به منظور درک هر چه بهتر مطالب برای دانشجویان، به آرای دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل به کرات استناد شده است.

نوبت و سال چاپ: سوم اردیبهشت  1398

  • منبع : www.dadgostarpub.ir