حقوق اداری
11 آذر 1398

حقوق اداری

انتشارات دادگستر  منتشر کرد.

 

داتیکان :  حقوق اداری  را به قلم دکتر  ابراهیم موسی زاده انتشارات دادگستر منتشر کرد.

 

چکیده :

سازمان های اداری، پایه و اساس هر نوع اعمال قدرت و حاکمیت ملت ها و دولت ها محسوب میشود. بررسی مسائل و موضوعات حقوقی سازمان های اداری و تحلیل حقوقی اصول علمی و ارزشی حاکم بر نظام اداری بر عهده رشته حقوق اداری می باشد. حقوق اداری که درباره دستگاه های اجرایی و روابط آن ها با مردم و نحوه ارائه خدمات عمومی و تضمین حقوق مردم در قبال سازمان و دستگاه های اجرایی سخن می گوید یکی از شعبه های اساسی و مهم حقوق عمومی می باشد. کتاب «حقوق اداری» که در دو بخش و یازده فصل توسط آقای دکتر ابراهیم موسی زاده؛ دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تألیف شده است با برخورداری از ویژگی های منحصر به فرد از جمله جامعیت و نوآوری، مستند به کلیه قوانین، مقررات و رویه های فقهی و قضایی، منطبق با برنامه و سرفصل درس حقوق اداری 1و2 در رشته های حقوق، علوم سیاسی و مدیریت می باشد که می تواند برای کلیه حقوقدانان، مدیران، کارشناسان، قضات و وکلا، در آشنایی با عمده ترین مفاهیم، مباحث، مبانی، اصول، شاخص ها وساختارهای اداری و حقوق پیرامون آن مفید باشد.

 

نوبت و سال چاپ: سوم  فروردین  1398

 

  • منبع : www.dadgostarpub.ir