16 آذر 1398
شرح دادخواست حکم رشد

شرح دادخواست حکم رشد

در صورتی که سن پسری 15 سال تمام قمری باشد می تواند با ارائه مدارک خود و استفاده از نمونه دادخواست فوق، از دادگاه تقاضای صدور حکم رشد نماید.

داتیکان: حکم رشد

 1 – رشد در قانون حالتی است که شخص می تواند در اموال و حقوق مالی خود دخل و تصرف نماید .

2 – پس چنانچه فردی رشید نباشد نمی تواند در اموال خود دخالت نماید .

3 – در قانون راجع به رشد متعاملین هر فردی پس از رسیدن به سن 18 سال رشید شناخته شده و می تواند در تمام امور مالی و غیر مالی خود هر گونه دخل و تصرفی انجام دهد .

4 – در قانون مدنی نیز آمده است فرد با رسیدن به سن بلوغ رشید شناخته می شود ، و سن بلوغ را در دختران 9 سال قمری و در پسران 15 سال قمری قرار داده است .

5 – در این حالت باید گفت چنانچه فرد به سن بلوغ برسد در امور غیرمالی خود می تواند دخالت کند اما در امور مالی خود پس از رسیدن به سن 18 سال می تواند تصرف داشته باشد ، و اگر بخواهد قبل از 18 سالگی در امور مالی خود دخل و تصرف کند باید از دادگاه حکم رشد خود را بگیرد . پس در صورتی که سن پسری 15 سال تمام قمری باشد می تواند از دادگاه تقاضای صدور حکم رشد نماید .

6 – چنانچه فردی بخواهد از دادگاه حکم رشد خود را بگیرد باید دادخواستی را به دفتر خدمات الکترونیک تحویل دهد .

7 – مدارک پیوستی به دادخواست کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی خواهان و استشهادیه ای است که نشان می دهد امضاء کنندگان آن بر رشد خواهان گواهی می دهند .

8 – دفتر خدمات قضایی الکترونیک پس از دریافت دادخواست و مدارک ضمائم آن ، آنها را به دادگاه فرستاده و پس از تعیین شعبه ، تعیین وقت شده و به اطلاع خواهان خواهد رسید .

8 – دادخواست باید به نام خود شخص بالغ تنظیم شود . یعنی در قسمت خواهان باید نام فردی که می خواهد حکم رشد خود را بگیرد نوشته شود .

9 – این درخواست در دادگاه خانواده رسیدگی می شود .

10 – فرد می تواند به دادگاه محل اقامت خود جهت این درخواست مراجعه نماید . به این معنا که خواهان در هر شهر و محلی که زندگی می کند می تواند جهت این درخواست اقدام نماید .

11 – درخواست صدور حکم رشد به طرفیت شخصی طرح نمی شود . یعنی این درخواست خوانده ندارد و در فرم دادخواست در قسمت خوانده نباید نامی نوشته شود .

12 – ممکن است دادگاه در جریان رسیدگی از نظر کارشناس خبره و پزشکی قانونی نیز استفاده نماید . به این معنا که ممکن است دادگاه برای صدور حکم ، لازم بداند از نظر کارشناسان نیز استفاده کند . در این راستا ممکن است فرد را نزد کارشناس خبره این فن یا پزشکی قانونی فرستاده تا با توجه به نظرات آنان حکم مقتضی را صادر نماید .

13 – در نهایت دادگاه پس از بررسیهای لازم اقدام به صدور حکم می نماید .

14 – حکم صادره قابل تجدیدنظر می باشد و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ می توان از آن تجدیدنظرخواهی کرد .

15 – پس از قطعیت حکم چنانچه حکم صادره به نفع خواهان باشد ، وی رشید شناخته شده و می تواند در امور مالی خود نیز تصرف نماید .

کاربر گرامی جهت راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

نمونه دادخواست صدور حکم رشد

 

  • منبع : https://www.datikan.com/