تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

17 آذر 1398
  تنقیح آرای مالیاتی هیئت های عمومی و تخصصی دیون عدالت اداری

تنقیح آرای مالیاتی هیئت های عمومی و تخصصی دیون عدالت اداری

انتشارات جنگل منتشر کرد.   

داتیکان : تنقیح آرای مالیاتی هیئت های عمومی و تخصصی دیون عدالت اداری را به قلم دکتر حسین عبدالهی  انتشارات جنگل منتشر کرد .

✅ چکیده:

  • منبع : http://www.datikan.com/news