مجموعه پرسش های چهار گزینه ای  حقوق تجارت
20 آذر 1398

مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق تجارت

انتشارات چتر دانش منتشر کرد.

 

داتیکان : مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق تجارت را به قلم دکتر مجید قربانی لاچوانی    انتشارات چتر دانش  منتشر کرد .

 

  نوبت و سال چاپ: سی دوم   1398

  • منبع : www.tahsilatetakmili.com