نشست حقوق فضا و همکاری‌های بین المللی (ابعاد حقوقی منظومه‌های ماهواره‌ای)
24 آذر 1398

نشست حقوق فضا و همکاری‌های بین المللی (ابعاد حقوقی منظومه‌های ماهواره‌ای)

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می نماید . 

 داتیکان : دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نشست حقوق فضا و همکاری‌های بین المللی (ابعاد حقوقی منظومه‌های ماهواره‌ای)برگزار می نماید. 

 

 

  • منبع : http://www.datikan.com/news