سوال حقوقی:

آیا سفته بدون امضا متعهد اعتباری دارد؟

۱.سفته بدون امضا متعد است. ۲. دونفر فقط پشت سفته را امضا کرده اند.

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده