سوال حقوقی:

آیا سفته بدون امضا متعهد اعتباری دارد؟

۱.سفته بدون امضا متعد است. ۲. دونفر فقط پشت سفته را امضا کرده اند. ۳.آیا امضا کنندگان پشت سفته ای که بدون امضا متعهد باشند محکوم خواهند شد؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده