سوال حقوقی:

تصنیف دارایی

یا زوج باید شرط نصف دارایی(تنصیف) را بپذیرد؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

شرط تنصیف دارایی جزء شروط مندرج در نکاح نامه است و پذیرش آن اختیاری است و زوج می‌تواند آن را امضاء ننماید. اما در صورت پذیرش و امضاء آن متعهد و ملزم به اجراء آن در صورت وقوع می‌گردد.

مشاهده