سوال حقوقی:

شهادت برای قبول دادخواست اعسار

برای پرداخت مهریه دعوای اعسار مطرح کرده‌ام و شهود خود را نیز معرفی نموده‌ام. آیا امضاء آنها همراه با کد ملیشان برای دادگاه کافی است؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

در روز رسیدگی شهود شما باید در دادگاه حاضر باشند تا به نفع شما شهادت دهند.

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده