سوال حقوقی:

آیا رای غیابی قطعی محسوب میشود

 نسبت به موضوعی حکمی به نفع اینجانب صادر شده است. رای صادره غیابی بوده. آیا حکم صادره قطعی است؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

طرف مقابل شما می‌تواند از رای صادره واخواهی نماید. همچنین پس از واخواهی وی می‌تواند از رای صادر شده تجدیدنظرخواهی نیز بنماید. اما اگر طی مدت 40 روز اقدامی انجام ندهد رای صادره قطعی شده و شما می‌توانید آن را اجرا نمایید.