سوال حقوقی:

سفته در ازاي بذل مهريه

اگر دختری و پسری با مهریه 500 سکه و عندالمطالبه عقد دائم نمایند و بین پسر و دختر بدون هیچ شاهدی و فقط خودشان شرط شده باشد که دختر پس از عقد برای تضمین جهت نگرفتن مهریه مقدار کل مهریه به داماد سفته بدهد و سفته ها را امضائ و انگشت.آیا سفته ها قانونی میباشد(چون شاهدی نیست) و اگر دختر مهریه خود را به اجرا گذاشته باشد پسر نیز میتواند سفته ها را به اجرا گذارد( در سفته ها هیچ چیزی مبنی بر ضمانتی یا غیره نوشته نشده باشد ) - سفته ها از نظر قانونی معتبر می باشد.

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

با توجه به اینکه سفته ها  با امضاء صادر کننده و اثر انگشت است و اصالت آن مورد تردید قرار نگرفته است طبق ماده 307 قانون تجارت می توان از طریق دادگاه یا اجرای ثبت بر حسب مورد اقدام شود. به عبارت دیگر صدور سفته ظهور در اشتغال ذمه داشته و دارنده آن می تواند اقدام کند مگر اینکه متعهد خلاف قضیه و برائت ذمه خود را به اثبات برساند.

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده