سوال حقوقی:

ضمانت پدرشوهر در پرداخت مهریه

چگونه میتوانم با توجه به وضع مالی پایین خواستگارم پدرش را ضامن پرداخت مهریه ام قرار دهم؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

در صورتی میتوان پدرشوهر را در دادن مهریه متعهد کرد که پرداخت مهریه از جانب پسرش را در عقد نامه و یا قراردادی مستقل ضمانت یا تعهد کرده باشد؛ پدر شوهر باید تعهد و ضمانت پرداخت مهریه را به صورت قانونی به امضاء رسانده باشد و طبق ماده221 قانون مدنی ضامن در پرداخت می شود.

مشاهده
مشاهده
مشاهده