سوال حقوقی:

ازدواج مسلمان و غیرمسلمان

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زن اﯾﺮاﻧﯽ مسلمان ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﺎرﺟﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ازدواج کند، آﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان ازدواج آﻧﺎن واﺟﺪ اﺛﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ؟ و زوجه می تواند در دادگاه ایران مطالبه مهریه نماید؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

بر طبق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی مزبور، نکاح جایز نبوده لذا آثار نکاح بر آن مترتب نیست .

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده