سوال حقوقی:

اگر شاهدان در دعوای اعسار حضور نیابند چه حکمی صادر می‌شود؟

با سلام دعوای اعسار مطرح کردم. اما در جلسه رسیدگی شهودم حاضر نبودند. چه حکمی صادر خواهد شد؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

اگر در ابلاغی که به شما شده بود دادگاه حضور شهود رانیز قید کرده باشد و شهود حاضر نشوند دعوای شما رد خواهد شد اما اگر دادگاه فراموش کرده باشد که حضور شهود را قید کند جلسه تجدید شده و حاضر کردن شهود به شما ابلاغ می‌شود و چنانچه دادگاه حضور آنها را لازم نداند بر اساس مدارک ارائه شده توسط شما و خوانده رای مقتضی صادر می‌نماید.

دکترمحمد شکیبی نژاد چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
با سلام متقابل شما تاقبل از تصمیم ریاست محکمه دلیل خاصی بمانند شیوع کرونا وبیماری و غیره الی ذلک..وتقاضاء تجدید وقت ومهلت نمایید واگرشهودرابتوانید به دفتراسنادرسمی دلالت وآنجانیز شهادت براعسارثبت شودموردنظرریاست محکمه قرارخواهدگرفت ولوقرار رددعوا صادرگردددرمحاکم عالی می توانید موضوع راپپگیری نماییداماقبل هرعمل این موضوع رامکتوب ازریاست محکمه درخواست وذکرکنیدشهوددرمحضرحاضرشوندکه درپرونده درج وشما یک نسخه برابر اصل آنراازمدیردفترمحکمه دریافت نماییدمبنی بردستورریاست محکمه درذیل یا ظهردرخواست شما.
مشاهده