سوال حقوقی:

اگر کفیل شخصی شوم و او فرار کند چه حکمی دارد؟

سلام میخواستم بدانم که بر اساس قانون اگر شخصی که کفالتش را برعهده گرفتم فرار کرد چه حکمی دارد؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

سلام بر اساس قانون اگر متهم احضار شود و بدون غذر موجه حضور نیابد وجه الکفاله ضبط میشود

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده