سوال حقوقی:

قرارداد مشاوره مالی ومالیاتی

جهت انجام امور مالی ومالیاتی قصد عقدقرارداد بایک شرکت مشاوره مالی ومالیاتی رادارم که درازای پرداخت هزینه ماهیانه این شرکت موظف به رسیدگی وثبت کلیه دفاترمالی وبررسی حسابها وگردشهای مالی شرکت وقراردادها وکلیه امورمربوط به بحث مالیات برارزش افزوده واظهارنامه هاو...رادارد به نحوی که هیچ گونه مشکلی درپایان سال مالیاتی متوجه شرکت اینجانب نشود.

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده