سوال حقوقی:

تفاوت مبایعه نامه و قولنامه

با سلام . آیا مبایعه نامه و قولنامه با یکدیگر تفاوت دارند و آیا به صرف انعقاد یک قولنامه مالکیت مبیع و ثمن بین خریدار و فورشنده جا به جا می‌شود؟

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مدیران سایت دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

سلام و احترام

بر اساس اصول حقوقی مبایعه نامه، سند مثبِت بیع ( فروش ) است. بنابراین، با تحقق بیع، مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود؛ در حالی که قولنامه سندی است حاکی از تعهد انشاء عقدی ( نظیر بیع) در آینده؛ بنابراین صرف انعقاد قولنامه، مفید انتقال مالکیت نیست. به عبارت دیگر، بیع عقد تملیکی و قولنامه، عقد عهدی است؛ البته صرف ذکر عنوان قولنامه یا مبایعه نامه در بالای سند، بیان گر قصد واقعی طرفین نبوده و قاضی با توجه به مندرجات سند و سایر قرائن باید اتخاذ تصمیم کند که قصد مشترک طرفین مبایعه نامه بوده یا قولنامه . در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده