سوال حقوقی:

دادخواست تحویل مبیع واجرت المثل ایام تصرف وخسارت وهزینه دادرسی

اینجانب طی قرارداد عادی درخردادماه سال 95یک دانگ تجاری مسکونی ازشش دانگ یک پلاک ثبتی را به مبلغ یک میلیاردوپانصد میلیون ریال خریداری وپس از پرداخت کل مبلغ معامله سند ووکالت بلاعزل آن در دفترخانه به نامم منتقل گردید ولی تا این تاریخ فروشنده از تحویل ملک خودداری نموده وبه تعهدات خود عمل ننموده است .درقراردادبابت پشیمان کرد مبلغ پانصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است . خواهشمندم متن دادخواست ومستندات قوانین مربوطه وروند مراحل قضایی رابرای اینجانب ارسال فرمایید .

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده