سوال حقوقی:

درخواست تامین فوری خواسته - هزینه تاخیر تادیه - هزینه دادرسی - حق الاوکاله وکیل -

پیرو قرارداد شماره 880150 مورخ 96/01/28 با توجه به عدم انجام تعهد مالی خوانده به استناد بند 7 قرارداد مذکور ، قرارداد منفسخ و بند 6 مشمول هزینه کنسلی به مبلغ 20800000 ریال و بند 9 جریمه تاخیر در پرداخت مبلغ قرارداد و بدهی قبلی به مبلغ 26000000 ریال علی رغم ارسال نامه به شماره 1 به تاریخ 96/08/10 منوط به پرداخت بدهی و عدم انجام تعهد خوانده درخواست تامین فوری خواسته - هزینه تاخیر تادیه - هزینه دادرسی و حق الاوکاله وکیل را دارم

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده