سوال حقوقی:

لایحه درخصوص مطالبه وجه مبلغ 450/000/000میلیون ریال بانضمام خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل پیرو دادخواست تقدیمی به دادگاه حقوقی

متن لایحه پیرو دادخواست تقدیمی در مقام خواهان بر علیه خواندگان تنظیم شود دادخواست خدمتتان ارسال گردیده است لایحه قوی مورد تقاضاست باتشکر

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده