سوال حقوقی:

عدم تعهد فروشنده ملک نسبت به انتقال سند

ملکی راسال 93بصورت قولنامه عادی خریداری کردم وملک را تحویل گرفتم بعدازچندسال طرف حاضربه انجام تعهدخودنمیباشددرضمن اظهارنامه برای وی دادم وکل مبلغ راهم به ایشان نقدا دادم

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده