سوال حقوقی:

غبن فاحش درمعامله خودروخریداری شده

خودروی پژو405 خریداری شده فروشنده ادعانموده خودریش بدون نقص است پس ازخرید کلی هزینه ان کرده برای من خودرونشدپس ازتحقیق ازمجاورین وافرادخبره معلوم شد درمعامله تدلیس شده معامله رافسخ کرده وخودرو راپس دادم پس از40روز کشمکش ازمبلغ خریداری شده به اضافه خرج کرد به میزان 17250000تومان تنها12800000تومان به من دادندضمنا وسایل شخصی (پخش ) که اران خودم بوده بهغیر فروخته یعنی فروش مال غیر

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷
دادخواست راچگونه تقدیم دادگاه نمایمضمن اینکه اظهارنامه ازطریق الکترونیک قضایی برای فرئشنده فرستاده ام
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده