سوال حقوقی:

جواب بانک solo گرجستانی درخواست نتقال و انتقالات ارزی

بدین ترتیب طبق نامه الکترونیکی به شماره50/454224663/8 ارسالی به این مجموعه بانکی،با همت مضاعف همکاران طبق تحقیقات بعمل آمده راجب حساب خانم:Darejan,shekrildze به شماره حساب:GO05BG0000000041627300 گنجایش نقل و انتقالات ارزی را نداشته و طبق قانون اساسی کشور گرجستان و ماده ۱۱۲تبصره ۲در صورت تکرار درخواست حساب کاربری شهروند

در صورتی که وکیل یا کارشناس حقوقی هستید با ورود به حساب کاربری خود می‌توانید برای این پرسش جواب بنویسید.
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
سلام برای راهنمایی به تلفن موسسه تماس حاصل فرمایید 02166128073
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده